close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 13 lutego 2018

  Konsulat Generalny RP w Brześciu informuje, że od 9 lutego 2018 roku Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - następca działań realizowanych wcześniej przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej - rozpoczęła nabór do Programu Stypendialnego dla Polonii na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie.

   Program oferuje możliwość odbycia studiów wyższych w języku polskim w uczelniach podległych Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wszystkie kierunki poza kierunkami filologicznymi, z wyjątkiem filologii polskiej), Ministerstwu Zdrowia (kierunki medyczne) i Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (kierunki artystyczne) oraz comiesięczne stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na pokrycie kosztów utrzymania. Dodatkowo studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie mogą być poprzedzone rocznym kursem przygotowawczym do studiów w Polsce (również na warunkach stypendialnych). 

  Powyższy program skierowany jest do młodzieży polskiego pochodzenia z następujących krajów: Białoruś, Ukraina, Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Macedonia, Mołdawia, Litwa, Łotwa, Estonia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Węgry, Albania, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Rosja, Uzbekistan, Tadżykistan, Turkmenistan, a także z krajów Ameryki Łacińskiej i Afryki, spełniającej poniższe warunki:

  • maksymalnie do dwóch lat po maturze,
  • posiadający Kartę Polaka lub polskie pochodzenie,
  • nie posiadający polskiego obywatelstwa ani zgody na pobyt stały na terytorium RP.

   Wykaz kierunków, poziomów kształcenia, a także uzyskiwanych tytułów zawodowych, form kształcenia i uczelni prowadzących dany kierunek studiów znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 

   https://polon.nauka.gov.pl/

   

  Nabór wniosków w Programie stypendialnym dla Polonii jest prowadzony  od 9 lutego do 31 marca 2018 r. do godz. 23.59 czasu polskiego wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym NAWA, dostępnym za pośrednictwem strony internetowej: https://programs.nawa.gov.pl/login

   

  Wykaz dokumentów aplikacyjnych:  

  1. Skan paszportu (strona ze zdjęciem)
  2. Skan Karty Polaka lub zaświadczenia o polskim pochodzeniu, wydanego przez polską placówkę konsularną
  3. Zdjęcie legitymacyjne
  4. Kopia świadectwa maturalnego lub zaświadczenie ze szkoły z ocenami za ostatnie półrocze
  5. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku
  6. Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów w Polsce (w przypadku gdy wnioskodawca jest osobą niepełnoletnią)
  7. Inne dokumenty (np. opinia organizacji polonijnej, rekomendacja nauczyciela)
  8. List motywacyjny uzasadniający chęć podjęcia studiów w Polsce w języku polskim (lub w przypadku nieznajomości języka polskiego w tłumaczeniu na język polski)

   

  Wniosek musi zawierać wszystkie wymagane załączniki. Załączniki w języku innym niż polski muszą być przetłumaczone (dopuszcza się wyłącznie tłumaczenie przysięgłe lub tłumaczenie poświadczone przez polską placówkę dyplomatyczno-konsularną; nie dotyczy zał. 8)

   

  Kandydaci proszeni są o zapoznanie się z następującymi dokumentami:

   

  Regulamin Programu Stypendialnego dla Polonii dostępny na stronie,

   

  https://nawa.gov.pl/images/artykuly/Studenci/REGULAMIN_Program-Stypendialny-dla-Polonii-2018.pdf.pdf

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: