close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej 

   

 • PROCEDURA WIZOWA

 •  

   

  Fot. Fotolia.com

   

  WNIOSKOWANIE O WIZĘ ZA POŚREDNICTWEM

  PUNKTÓW PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW WIZOWYCH

   

  Konsulat Generalny RP w Brześciu informuje, że rezerwacji terminu na złożenie dokumentów wizowych w Punktach Przyjmowania Wniosków Wizowych w Brześciu, Baranowiczach i Pińsku można dokonać na dwa sposoby:

  Więcej informacji dot. procedury ubiegania się o wizę za pośrednictwem Punktów Przyjmowania Wniosków  Wizowych można znaleźć na stronie internetowej http://www.vfsglobal.com/poland/belarus/

   


  WNIOSKOWANIE O WIZĘ BEZPOŚREDNIO W URZĘDZIE KONSULARNYM

   

  W CELU OTRZYMANIA WIZY NALEŻY:

   

  KROK 1: Dokonać rejestracji w systemie internetowym na stronie https://by.e-konsulat.gov.pl/  i postępować zgodnie z zamieszczoną na stronie instrukcją.

   

  Wniosek wizowy należy wypełnić literami łacińskimi, z wyjątkiem punktów, które zgodnie z wymogami systemu wypełniane są cyrylicą (nazwisko i imię należy wpisać zgodnie z zapisem  w paszporcie), wydrukować i podpisać.

   

  Wniosek można złożyć nie wcześniej niż 3 miesiące przed planowaną podróżą.

   

  KROK 2: Złożyć komplet  wymaganych dokumentów:

   

  • Paszport i fotokopię paszportu z danymi personalnymi oraz stronami zawierającymi wizy Schengen z ostatnich 3 lat

  Paszport powinien być ważny minimum 3 miesiące po planowanej dacie wyjazdu ze Strefy Schengen, zawierać minimum dwie wolne strony oraz być wydany w ciągu ostatnich 10 lat (paszporty o dłuższej ważności, nawet jeżeli są akceptowane przez miejscowe prawo, nie będą przyjmowane).  

   

  • Aktualną, kolorową fotografię o wymiarach  4.5 cm x 3.5 cm, wykonaną zgodnie z rekomendacjami ICAO;
  • Ubezpieczenie medyczne dla osób wyjeżdżających za granicę

  Ubezpieczenie powinno pokrywać wszelkie wydatki, jakie mogą wyniknąć w związku z nagłym powrotem z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub śmiercią podczas pobytu. Ubezpieczenie powinno być ważne we wszystkich Państwach Członkowskich Układu z Schengen przez cały okres zaplanowanego pobytu lub tranzytu. Minimalna kwota pokrycia ubezpieczenia powinna wynosić 30 000 EUR.

   

  • Dokumentację potwierdzającą zgodność deklarowanego celu podróży z celem faktycznym: szczegółowy wykaz dokumentów znajduje się w zakładce „Wykaz dokumentów”

  W wyjątkowych przypadkach konsul ma prawo wezwać do uzupełnienia wniosku o dodatkowe dokumenty nie wymienione powyżej bądź zaprosić na rozmowę.

   

  Dokumenty należy złożyć wyłącznie w dniu wybranym przez Państwa podczas rejestracji.

   

  KROK 3: Uiścić opłatę konsularną

   

  Opłatę wizową wnosi się w dniu składania dokumentów, na podstawie zlecenia opłaty wydanego w Wydziale Ruchu Osobowego Konsulatu Generalnego RP w Brześciu oraz na podstawie kserokopii paszportu ze stroną z danymi personalnymi oraz stroną nr 31.

   

  KROK 4: Odebrać paszport

  Data odbioru paszportu wyznaczana jest podczas składania dokumentów. Podstawowy termin rozpatrywania wniosków wizowych wynosi 10 dni roboczych.

   

   


   

  DO KTÓREGO PAŃSTWA STREFY SCHENGEN NALEŻY ZWRACAĆ SIĘ W CELU OTRZYMANIA WIZY?

  "Zasada pierwszego wjazdu"

   

  1. Jeśli planują Państwo odwiedzić konkretne państwo strefy Schengen, należy zwracać się do Ambasady/Konsulatu państwa Schengen, którego terytorium jest jedynym punktem docelowym Państwa wizyt(y).
  2. Jeśli planują Państwo odwiedzić kilka państw strefy Schengen, należy zwracać się do Ambasady/ Konsulatu państwa Schengen, którego terytorium jest głównym punktem docelowym Państwa wizyt(y) pod względem czasu trwania i celu pobytu.
  3. Jeśli nie można określić głównego punktu pobytu, należy zwracać się do Ambasady / Konsulatu państwa Schengen, którego granicę przekroczą Państwo jako pierwszą.

   


   

  JEŚLI ZWRÓCĄ SIĘ PAŃSTWO W CELU OTRZYMANIA WIZY DO NIEWŁAŚCIWEJ
  AMBASADY / KONSULATU, TO…

   

  po złożeniu dokumentów Ambasada / Konsulat upewnia się, że jest właściwym urzędem do rozpatrzenia wniosku o wydanie wizy. Jeśli Ambasada / Konsulat nie jest właściwym urzędem do wydania wizy (na podstawie tego wniosku), niezwłocznie zwraca dokumenty wnioskodawcy, przyjętą opłatę wizową oraz wskazuje właściwą w celu otrzymania wizy Ambasadę / Konsulat.

   


   

  Ile wynosi okres oczekiwania na rozpatrzenie wniosku wizowego?

   

  Zgodnie z art. 23 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (Dz.U. UE L z dnia 15 września 2009 r.) decyzję w sprawie wniosku podejmuje się w terminie do 15 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku. W indywidualnych przypadkach termin ten można przedłużyć maksymalnie do 30 dni, zwłaszcza gdy konieczna jest dalsza kontrola wniosku lub, w przypadku reprezentacji wizowej, gdy zasięga się opinii reprezentowanego państwa członkowskiego Schengen. Wyjątkowo, gdy w konkretnych przypadkach potrzebne są dodatkowe dokumenty, termin ten można przedłużyć do maksymalnie 60 dni kalendarzowych.

   


   

  Lista państw (oraz określonych kategorii cudzoziemców), których obywatele podlegają obowiązkowym konsultacjom zagranicznym  (obowiązuje od 01.09.2017 r. ):

   

   

  Państwo

   

   

  Konsultacje  zagraniczne:

  wizy Schengen C

   

   

   

   

   

   

   

  a. Dotyczy aplikujących w wieku 15-60 lat, nie dotyczy posiadaczy PD i PS

   

  b. Nie dotyczy posiadaczy PD i PS

   

  c. Dotyczy aplikujących w wieku 15-60 lat

   

  d. Dotyczy tylko posiadaczy PD i PS

   

  e. Dotyczy tylko posiadaczy PS

   

  f. Nie dotyczy posiadaczy PD i PS oraz marynarzy wykonujących pracę lub jeżeli wjazd i pobyt jest bezpośrednio związany z wykonywaniem pracy

   

  g. Nie dotyczy posiadaczy PD

   

  i. dotyczy PD przy pobytach ponad 30 dni i PS niezależnie od długości pobytu

   

  j. nie dotyczy PD przy pobytach do 30 dni 

   

  k. dotyczy aplikujących w wieku 15-60 lat, nie dotyczy posiadaczy PD i PS i PSpec.

   

   

   

  Afganistan

  X

  Algieria

  X

  Arabia Saudyjska

  Xg

  Bangladesz

  X

  Białoruś

  Xd

  Egipt

  Xb

  Erytrea

  X

  Federacja Rosyjska      

  Xe

  Iran

  X

  Irak

  X

  Jemen

  X

  Jordania

  X

  Kongo, Demokratyczna Republika

  X

  Korea Północna

  X

  Liban

  X

  Libia

  X

  Mali

  X

  Mauretania

  X

  Maroko

  X

  Niger

  X

  Nigeria

  X

  Pakistan

  X

  Rwanda

  X

  Somalia

  X

  Sri Lanka

  X

  Sudan

  X

  Sudan Południowy

  X

  Syria

  X

  Tunezja

  X

  Uzbekistan

  Xg

  Wietnam

  X

  Palestyńczycy

  X

  Uchodźcy

  X

  Bezpaństwowcy

  X

   

   

  Odmowa wydania /Cofnięcie/Unieważnienie wizy Schengen

   

  Osoba, której wniosek wizowy został rozparzony odmownie/dokonano cofnięcia lub unieważnienia wizy jest o tym każdorazowo informowana na specjalnie opracowanym formularzu urzędowym, na którym wskazuje się również powody podjęcia decyzji. Wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od otrzymania jednej z ww. decyzji złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek taki składa się tym samym urzędzie,  w którym podjęto decyzję pierwotną. Decyzja konsula podjęta w trybie odwoławczym jest ostateczna.

   

  Posiadanie wizy nie stanowi gwarancji przekroczenia granicy

   

  Posiadanie wizy nie jest równoznaczne z automatycznym prawem wjazdu. Posiadacz wizy zostanie poproszony na granicy zewnętrznej strefy Schengen o przedstawienie dowodów, że spełnia warunki wjazdu, zgodnie z tym, co przewidziano w art. 5 kodeksu granicznego Schengen.

   

  Akredytowane podmioty komercyjne

   

  Od dnia 1 marca 2016 r. straciły ważność wszystkie akredytacje udzielone przez KG RP w Brześciu podmiotom komercyjnym. W związku z tym zaprzestano prowadzenia rejestru takich podmiotów. Poza przypadkami przewidzianymi w art. 10.2 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego wnioski wizowe składane są osobiście przez wnioskodawcę.

   

  Reprezentacja wizowa

   

  Z dniem 18 marca 2013 roku weszło w życie porozumienie do Umowy między Rządem RP a Rządem Republiki Łotewskiej o wzajemnej reprezentacji wizowej. Na mocy przedmiotowego porozumienia, Republika Łotewska rozpocznie reprezentację na Rzecz Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu konsularnym Konsulatu Republiki Łotewskiej w Witebsku, obejmującym obwód witebski. Wspólnotowy Kodeks Wizowy nie wprowadza obowiązku składania wniosków wizowych w placówce reprezentującej przez osoby zamieszkałe w okręgu konsularnym tej placówki. Urzędy konsularne Rzeczypospolitej Polskiej na Białorusi pozostają właściwe dla przyjmowania wniosków od aplikantów także z tego obwodu.

   

  Tagi: wizy

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: