close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej 

   

 • KOMUNIKATY

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w zbiorach konsularnych

   

  Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

   

  1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, Pana/Pani danych osobowych jest Minister Spraw Zagranicznych z siedzibą w Polsce, w Warszawie (00-580), Al. J. Ch. Szucha 23.
  2. Konsul RP wykonuje obowiązki administratora w stosunku do danych zawartych w prowadzonych przez niego zbiorach konsularnych.
  3. Minister Spraw Zagranicznych powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który realizuje swoje obowiązki w odniesieniu do danych przetwarzanych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
   i placówkach zagranicznych.

    

             Dane kontaktowe IOD:

             adres siedziby: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

             adres  e-mail: iod@msz.gov.pl

   

  1. Dane zawarte w zbiorach konsularnych przetwarzane są na podstawie przesłanek zawartych w art. 6 lit. c., d. i e. RODO w celu realizacji przez konsula RP zadań określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1545, z późn. zm.) oraz przepisach szczególnych.  
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych.
  3. Dostęp do danych posiadają wyłącznie osoby uprawnione przez Administratora.
  4. Dane podlegają ochronie na podstawie przepisów RODO i nie mogą być udostępniane osobom trzecim, nieuprawnionym do dostępu do tych danych, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego, które nie spełnia gwarancji ochrony co najmniej równorzędnej do tej przewidzianej przepisami RODO. Dane mogą być przekazane do państwa trzeciego wyłącznie w przypadku, gdy obowiązek taki określony jest w prawie polskim lub prawie Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami art. 44 - 46 RODO.
  5. W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej, przysługują Pani/Panu prawa do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 15-19 i art. 21 RODO, w  szczególności prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
  6.  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który będzie miał wpływ na podejmowanie decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpłynąć. Dane nie będą poddawane profilowaniu.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres:


             Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

             ul. Stawki 2

             00-193 Warszawa.

   

   

   

  Ograniczenia przy wwozie do UE niektórych produktów żywnościowych
   
  W związku z wystąpieniem kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń oraz odnotowaniem przypadków wirusa ASF zaostrzone zostały ograniczenia dot. wwozu do UE produktów żywnościowych pochodzenie zwierzęcego (Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) nr 206/2009 z dnia 05.03.2009 w sprawie wprowadzenia do Wspólnoty osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego). W tym kontekście należy liczyć się z zaistnieniem wzmocnionej kontroli bagażu podręcznego osób wjeżdżających na terytorium Polski. Znalezione produkty podlegają konfiskacie i zniszczeniu.

   

   

  Procedury te nie maja zastosowania w odniesieniu do przewozu produktów pochodzenia zwierzęcego pomiędzy 28 państwami członkowskimi UE lub w odniesieniu do produktów pochodzących z Andory, Liechtensteinu, Norwegii, San Marino i Szwajcarii.

  Szczegóły dotyczące ww. ograniczeń dostępne są na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii http://old.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=4595.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: