close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej 

   

 • PROCEDURA WIZOWA

 •  

  Fot. Fotolia.com

   

   

  KTÓRY URZĄD KONSULARNY JEST WŁAŚCIWY DO ROZPATRZENIA WNIOSKU O WYDANIE WIZY JEDNOLITEJ?

   

  1. Jeśli planują Państwo odwiedzić konkretne państwo strefy Schengen, należy zwracać się do Ambasady/Konsulatu państwa Schengen, którego terytorium jest jedynym punktem docelowym Państwa wizyt(y).

  2. Jeśli planują Państwo odwiedzić kilka państw strefy Schengen, należy zwrócić się do Ambasady/ Konsulatu państwa Schengen, którego terytorium jest głównym punktem docelowym Państwa wizyt(y) pod względem czasu trwania i celu pobytu.

  3. Jeśli nie można określić głównego punktu pobytu, należy zwracać się do Ambasady / Konsulatu państwa Schengen, którego granicę zewnętrzną przekroczą Państwo jako pierwszą w celu wjazdu na terytorium państw członkowskich.

  4.  Państwem członkowskim właściwym do rozpatrzenia wniosku o wydanie wizy jednolitej na tranzyt i do podjęcia decyzji w jej sprawie jest:

  a) w przypadku tranzytu tylko przez jedno państwo członkowskie – dane państwo członkowskie; lub

  b) w przypadku tranzytu przez kilka państw członkowskich – państwo członkowskie, którego zewnętrzną granicę osoba ubiegająca się o wizę zamierza przekroczyć w celu rozpoczęcia tranzytu.

  5. Państwem członkowskim właściwym do rozpatrzenia wniosku o wydanie wizy lotniskowej i do podjęcia decyzji w jej sprawie jest:

  a) w przypadku jednokrotnego tranzytu lotniczego – państwo członkowskie, na którego terytorium znajduje się dany port lotniczy tranzytu; lub

  b) w przypadku dwu- lub wielokrotnego tranzytu lotniczego – państwo członkowskie, na którego terytorium znajduje się pierwszy port lotniczy tranzytu.

   

  JEŚLI ZWRÓCĄ SIĘ PAŃSTWO W CELU OTRZYMANIA WIZY DO NIEWŁAŚCIWEJ AMBASADY/ KONSULATU, TO…

   

  po złożeniu dokumentów Ambasada/Konsulat upewni się, że jest właściwym urzędem do rozpatrzenia wniosku o wydanie wizy. Jeśli Ambasada/Konsulat nie jest właściwym urzędem do wydania wizy (na podstawie tego wniosku), niezwłocznie zwraca dokumenty wnioskodawcy, przyjętą opłatę wizową oraz wskazuje właściwy w celu otrzymania wizy urząd.

   

  KIEDY MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK WIZOWY?

   

  Wniosek można złożyć nie wcześniej niż 3 miesiące przed planowaną podróżą.

   

  GDZIE MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK WIZOWY?

   

  Wniosek wizowy do polskiego urzędu konsularnego na Białorusi można złożyć za pośrednictwem usługodawcy zewnętrznego w Punkcie Przyjmowania Wniosków Wizowych (PPWW) lub bezpośrednio w urzędzie konsularnym. Wybór w tym zakresie należy do samego wnioskodawcy. Złożenie wniosku wizowego w obu ww. instytucjach jest równoważne.

   

  W obu przypadkach, zgodnie z artykułem 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającym Wspólnotowy Kodeks Wizowy, osoba ubiegająca się o wizę jest zobowiązana do umówienia się na spotkanie w celu złożenia wniosku. W uzasadnionych pilnych przypadkach konsulat może zezwolić osobie ubiegającej się o wizę na złożenie wniosku bez uprzedniego umówienia się na spotkanie albo spotkanie odbywa się natychmiast.

   

  Skorzystanie z pośrednictwa usługodawcy zewnętrznego wiąże się z koniecznością uiszczenia dodatkowej, obowiązkowej opłaty serwisowej (oprócz należnej konsulatowi opłaty za rozpatrzenie wniosku wizowego)  w walucie białoruskiej (BYN) stanowiącej równowartość 11 EURO od każdego wniosku wizowego. Od wniosków osób niepełnoletnich do lat 6 opłata serwisowa nie jest pobierana.

   

  Usługodawca zewnętrzny oferuje także usługi dodatkowe realizowane za dodatkową opłatą. Skorzystanie z nich ma charakter wyłącznie dobrowolny. Szczegóły dotyczące usług dodatkowych można znaleźć tutaj:  http://www.vfsglobal.com/poland/belarus/Polish/Additional_services.html

   

  Usługodawcy zewnętrznemu działającemu na rzecz polskich urzędów konsularnych na Białorusi  powierzono wykonywanie następujących czynności:

  a)  udzielanie ogólnych informacji na temat wymogów wizowych i formularzy wniosków;

  b)  informowanie osób ubiegających się o wizę o wymaganych dokumentach uzupełniających, wymienionych w liście kontrolnej;

  c) przyjmowanie danych i wniosków (łącznie z pobieraniem identyfikatorów biometrycznych)   i przekazywanie wniosku konsulatowi;

  d)  pobieranie należnej opłaty;

  e)  planowanie terminów osobistych wizyt u usługodawcy zewnętrznego;

  f)   przyjmowanie dokumentów podróży (łącznie z ewentualnym powiadomieniem o odmowie) od konsulatu i zwracanie ich osobie ubiegającej się o wizę.

   

  Do wyłącznej kompetencji konsulatów należy analiza dokumentacji wizowej, prowadzenie rozmów   z wnioskodawcami w przypadku wątpliwości dotyczących procesu wizowego oraz podejmowanie decyzji w sprawie wniosków (niezależnie czy zostały złożone w PPWW, czy też bezpośrednio w urzędzie), druk i umieszczanie naklejek wizowych w dokumentach podróży. Również dostęp do wizowego systemu informatycznego (VIS*) jest zastrzeżony wyłącznie dla odpowiednio uprawnionego personelu konsulatów.

   

   

  * Od 23 czerwca 2015 r. w polskich urzędach konsularnych w Republice Białoruś wdrożony został System Informacji Wizowej (ang. Visa Information System – VIS). Podstawową zmianą z tym związaną jest obowiązek pobierania danych biometrycznych w trakcie składania wniosku wizowego.  Szczegóły można znaleźć w zakładce „System Informacji Wizowej (VIS).

   

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  WNIOSKOWANIE O WIZĘ ZA POŚREDNICTWEM PUNKTÓW PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW WIZOWYCH (PPWW)

   

   

  KROK 1.  Należy dokonać rezerwacji terminu na złożenie wniosku wizowego.

  Rezerwacji terminu na złożenie dokumentów wizowych w Punktach Przyjmowania Wniosków Wizowych można dokonać na dwa sposoby:

  - za pośrednictwem infolinii (call-center): +375 17 388 02 46 (od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 17:00);

  - za pośrednictwem rejestracji elektronicznej (online): http://www.vfsglobal.com/poland/belarus/Polish/Schedule_an_Appointment1.html

   

  KROK 2. Udać się do wybranego podczas rezerwacji terminu Punktu Przyjmowania Wniosków Wizowych.

   

  Dane teleadresowe PPWW:

   

  MIŃSKI OKRĘG KONSULARNY

  1. ul. Bobrujskaja 6, Centrum Handlowe „Galileo”, 5 piętro

  220050 Mińsk, Białoruś

   

  2.al. Puszkińska 35b-1

  212002, Mohylew, Białoruś

   

  3.ul. Puszkina 2, Centrum Biznesowe “Pushkin Plaza”,

  246000, Homel, Białoruś

   

  BRZESKI OKRĘG KONSULARNY

   

  1. ul. Moskiewska 208А-1, Centrum Handlowe “Domus”, 2 piętro

  224000 Brześć, Białoruś

   

  2. ul. Pierwomajskaja 176a

  225710 Pińsk, Białoruś

   

  3. ul. Kirowa 101/1

  225411 Baranowicze, Białoruś

   

  GRODZIEŃSKI OKRĘG KONSULARNY

   

  1.ul. Maksima Gorkiego 87B,

  230000 Grodno, Białoruś

   

  2.ul. Radiuka 2a,

  231300 Lida, Białoruś

   

   

   

  Krok 3. Odebrać paszport wraz z decyzją wizową.

  Paszporty wydawane są w PPWW w dni robocze w godzinach 9.00 -17.00.

   

  Uwaga:

   

  W wyjątkowych przypadkach konsul ma prawo wezwać do uzupełnienia wniosku o dodatkowe dokumenty bądź zaprosić na rozmowę do urzędu konsularnego.

  Więcej informacji dot. procedury ubiegania się o wizę za pośrednictwem Punktów Przyjmowania Wniosków  Wizowych można znaleźć na stronie internetowej http://www.vfsglobal.com/poland/belarus/

   

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

   

  WNIOSKOWANIE O WIZĘ BEZPOŚREDNIO W URZĘDZIE KONSULARNYM

   

   

  KROK 1. Należy dokonać rejestracji w systemie internetowym na stronie https://secure2.e-konsulat.gov.pl   i postępować zgodnie z zamieszczoną na stronie instrukcją.

   

  Wniosek wizowy należy wypełnić literami łacińskimi, z wyjątkiem punktów, które zgodnie z wymogami systemu wypełniane są cyrylicą (nazwisko i imię należy wpisać zgodnie z zapisem  w paszporcie), wydrukować i własnoręcznie podpisać.
   

   

  KROK 2. Złożyć komplet w  wymaganych dokumentów:

  Uwaga: Dokumenty należy złożyć wyłącznie w dniu i urzędzie konsularnym wybranym przez Państwa podczas rejestracji.

   

  Dane teleadresowe polskich urzędów konsularnych na Białorusi:

   

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Mińsku

   

  220002 Mińsk, ul Krapotkina 91A

  Tel. +375 17 388 52 31, Faks 388 52 38

  http://www.msz.gov.pl/pl/p/minsk_by_a_pl/

  Przyjmowanie dokumentów wizowych w  dni robocze: 9.00 - 14.00

  Wydawanie decyzji wizowych wraz z paszportami w dni robocze: 12.00 - 16.00

  Telefoniczna informacja wizowa  (+375 17 388 52 49) 09.00 - 16.00 (dni robocze):

   

  Konsulat Generalny RP w Brześciu

   

  ul. Kujbyszewa 34

  224016 Brześć

  Tel.:+375 162270000

  Faks: +375 162203829

  http://www.brzesc.msz.gov.pl

  Przyjmowanie dokumentów wizowych w  dni robocze: 8.45 -12.45

  Wydawanie decyzji wizowych wraz z paszportami w dni robocze: 14.30-16.00

  Telefoniczna informacja wizowa (+375 162 27 00 49): 8.45-16.00 (dni robocze)

   

  Konsulat Generalny RP w Grodnie

   

  230023 Grodno, ul. Budionnego 48a,

  Republika Białoruś

  tel.: +375 152 73 10 00

  faks: +375 152 73 10 22

  www.grodno.msz.gov.pl

  Przyjmowanie dokumentów wizowych w  dni robocze: 9.00 - 12.00

  Wydawanie decyzji wizowych wraz z paszportami w dni robocze: 13.00-15.30

  Telefoniczna informacja wizowa (+375 152 73  10 49): godz. 9.00 - 16.00 (dni robocze)

   

  Reprezentacja wizowa

  Z dniem 18 marca 2013 roku weszło w życie porozumienie do Umowy między Rządem RP a Rządem Republiki Łotewskiej o wzajemnej reprezentacji wizowej. Na mocy przedmiotowego porozumienia, Republika Łotewska rozpoczęła reprezentację na Rzecz Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu konsularnym Konsulatu Republiki Łotewskiej w Witebsku, obejmującym obwód witebski.             

  Wspólnotowy Kodeks Wizowy nie wprowadza obowiązku składania wniosków wizowych w placówce reprezentującej przez osoby zamieszkałe w okręgu konsularnym tej placówki.

  Urzędy konsularne Rzeczypospolitej Polskiej na Białorusi pozostają właściwe dla przyjmowania wniosków od aplikantów także z tego obwodu.

   

  KROK 3. Uiścić opłatę za rozpatrzenie wniosku wizowego.

  Opłatę wizową wnosi się w dniu składania dokumentów, na podstawie zlecenia opłaty wydanego w urzędzie konsularnym oraz na podstawie kserokopii paszportu ze stroną z danymi personalnymi oraz stroną nr 31.

  Szczegóły dotyczące opłat przedstawione są w zakładce „Opłaty Wizowe”

   

  Krok 4. We wskazanym terminie odebrać paszport wraz z decyzją wizową w urzędzie konsularnym, gdzie uprzednio złożono wniosek.

   

  Uwaga: Zgodnie z art. 21 (8) Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, w wyjątkowych przypadkach, podczas rozpatrywania wniosku wizowego, konsul ma prawo zaprosić osobę ubiegająca się o wizę na rozmowę oraz poprosić  o uzupełnienie wniosku o dodatkowe dokumenty. Złożenie dodatkowych dokumentów nie gwarantuje automatycznego otrzymania wizy.

  Jednocześnie, zgodnie z art. 14 (6) Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, konsulat może odstąpić od egzekwowania jednego lub kilku standardowych wymogów, jeżeli wiadomo, że osoba ubiegająca się o wizę udowodniła wcześniej, że jest uczciwa i wiarygodna, a zwłaszcza, że zgodnie z prawem korzystała z poprzednio posiadanych wiz i w chwili przekraczania granic zewnętrznych państw członkowskich będzie spełniała wymogi art.5 (1) Kodeksu Granicznego Schengen.   

   

   

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

   

  TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU O WIZĘ JEDNOLITĄ

   

  Zgodnie z art. 23 ust. 1-3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (Dz.U. UE L z dnia 15 września 2009 r.) decyzję w sprawie wniosku podejmuje się w terminie do 15 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku. W indywidualnych przypadkach termin ten można przedłużyć maksymalnie do 30 dni, zwłaszcza gdy konieczna jest dalsza kontrola wniosku lub, w przypadku reprezentacji wizowej, gdy zasięga się opinii reprezentowanego państwa członkowskiego Schengen. Wyjątkowo, gdy w konkretnych przypadkach potrzebne są dodatkowe dokumenty, termin ten można przedłużyć do maksymalnie 60 dni kalendarzowych.

   

  Uwaga:

  Inne terminy rozpatrzenia wniosku wizowego mogą dotyczyć obywateli państw, które zawarły ze Wspólnotą Europejską umowy o ułatwieniach w wydawaniu wiz lub (w przypadku wiz krajowych) stosowną umowę dwustronną z Rzeczpospolitą Polską.

   

  Lista państw (oraz określonych kategorii cudzoziemców), których obywatele podlegają obowiązkowym konsultacjom zagranicznym (obowiązuje od 01.12.2017 r. do odwołania):

   

  Państwo trzecie

  Konsultacje zagraniczne:  wizy Schengen C  (w systemie

  „konsultacje”)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  b Nie dotyczy posiadaczy

  PD i PS

   

   

  d Dotyczy tylko

  posiadaczy PD i PS

   

  e Dotyczy tylko

  posiadaczy PS

   

   

  g Nie dotyczy posiadaczy

  PD

   

   

   

  Legenda: PD – paszporty dyplomatyczne

  PS – paszporty służbowe PSpec. - paszporty specjalne

  Afganistan

  X

  Algieria

  X

  Arabia Saudyjska

  Xg

  Azerbejdżan

  X

  Bangladesz

  X

  Białoruś

  Xd

  Egipt

  Xb

  Erytrea

  X

  Etiopia

  X

  Federacja Rosyjska      

  Xe

  Iran

  X

  Irak

  X

  Jemen

  X

  Jordania

  X

  Kenia

  X

  Kirgistan

  X

  Kongo, Demokratyczna Republika

  X

  Korea Północna

  X

  Liban

  X

  Libia

  X

  Mali

  X

  Mauretania

  X

  Maroko

  X

  Niger

  X

  Nigeria

  X

  Pakistan

  X

  Rwanda

  X

  Somalia

  X

  Sri Lanka

  X

  Sudan

  X

  Sudan Południowy

  X

  Syria

  X

  Tadżykistan

  X

  Tunezja

  X

  Turkmenistan

  X

  Uzbekistan

  X

  Wietnam

  X

  Palestyńczycy

  X

  Uchodźcy

  X

  Bezpaństwowcy

  X

   

   

   

   
   

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

   

  ODMOWA WYDANIA/COFNIĘCIE/UNIEWAŻANIENIE WIZY SCHENGEN

   

   

  Osoba, której wniosek wizowy został rozparzony odmownie lub dokonano cofnięcia albo unieważnienia wizy, jest o tym każdorazowo informowana na specjalnie opracowanym formularzu urzędowym, na którym wskazuje się również powody podjęcia decyzji.

  Wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od otrzymania jednej z ww. decyzji złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek taki składa się tym samym urzędzie,  w którym podjęto decyzję pierwotną. Decyzja konsula podjęta w trybie odwoławczym jest ostateczna.

   

  Uwaga:

  Posiadanie wizy nie stanowi gwarancji przekroczenia granicy. Posiadacz wizy zostanie poproszony na granicy zewnętrznej strefy Schengen o przedstawienie dowodów, że spełnia warunki wjazdu, zgodnie z tym, co przewidziano w art. 5 kodeksu granicznego Schengen.

   

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  AKREDYTOWANE PODMIOTY KOMERCYJNE W TRYBIE art. 45 WKW

   

  Od dnia 1 marca 2016 r. straciły ważność wszystkie akredytacje udzielone przez polskie urzędy konsularne na Białorusi podmiotom komercyjnym. W związku z tym zaprzestano prowadzenia rejestru takich podmiotów. Poza przypadkami przewidzianymi w art. 10.2 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego wnioski wizowe składane są osobiście przez wnioskodawcę.

   

  Tagi: wizy

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: