close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej 

   

 • KARTA POLAKA

 •  

  Ustawa o Karcie Polaka (2007)

  Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka (2008)

  Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka (2016)

  Wniosek o przyznanie Karty Polaka

   

  Ustawa o Karcie Polaka (tekst jednolity)

  Wzór wypełniania wniosku 

  Wzór wypełniania wniosku (małoletni/a)

   

  Osoby ubiegające się o Kartę Polaka muszą znać język polski przynajmniej w stopniu komunikatywnym oraz wykazać się znajomością polskiej historii, tradycji i zwyczajów.

   

  Osoby umówione na spotkanie z konsulem ws. Karty Polaka zobowiązane są przynieść WYPEŁNIONY WNIOSEK (do pobrania w zakładce WNIOSEK), dokument paszportowy, dokumenty potwierdzające polskie pochodzenie oraz ich KSEROKOPIE. Niedopuszczalne jest wypełnianie dokumentów w urzędzie oraz dokserowywanie brakujących dokumentów. Osoby z niekompletną dokumentacją nie będą przyjmowane na spotkanie z konsulem. Aby właściwie przygotować się na spotkanie z konsulem prosimy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi poniżej w dziale: Informacja ws. Karty Polaka.

   

  W Konsulacie Generalnym RP w Brześciu  przyjmowane są osoby posiadające miejsce stałego zameldowania w obwodzie brzeskim.

   

  Rejestracja na spotkania z konsulem ws. Karty Polaka odbywa się telefonicznie w każdy piątek o godz. 10.00 oraz w każdy wtorek o godz. 16.00 pod następującymi numerami telefonów  +375 33 90 444 55 oraz +375 33 90 444 99. Zapisy prowadzone są do wyczerpania dostępnej puli miejsc po czym telefon nie jest już odbierany. Wszelkie odstępstwa od powyższego systemu zapisów będą z odpowiednim wyprzedzeniem  publikowane na stronie internetowej urzędu. Przypominamy, iż zapisać można wyłącznie siebie lub własne niepełnoletnie dzieci).

   

  Konsulat Generalny RP w Brześciu zastrzega sobie prawo niedopuszczenia na rozmowę z konsulem osób co do, których zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż zapisały się one na rozmowę w sprawie Karty Polaka korzystając z odpłatnych usług firm prywatnych.

   

  Prawo do zapisów telefonicznych na spotkanie z konsulem ws. Karty Polaka pod numerem: 162 27 00 17 (niezależnie od wyznaczonych terminów rejestracji) mają wyłącznie osoby poniższych kategorii:

  - osoby powyżej 65 roku życia,

  - osoby, które wnioskują o przedłużenie ważności Karty Polaka,

  - osoby, które wnioskują o wydanie duplikatu Karty Polaka,

  - osoby, które muszą wymienić Kartę Polaka w związku ze zmianą danych osobowych.

   

  W powyższym kontekście Informujemy, iż adres email: brzesc.kartapolaka@msz.gov.pl służyć będzie wyłącznie do udzielania informacji, które nie są dostępne na stronie internetowej. Konsulat nie będzie odpowiadał na korespondencję, w tym podania dot. zapisów na rozmowę z konsulem w sprawie przyznania Karty Polaka.

   

  Konsulat Generalny RP w Brześciu zastrzega sobie prawo nieodpowiadania na pisemne prośby (przesłane do urzędu pocztą lub mailem) w powyższej sprawie.

    

  Konsulat RP w Brześciu nie będzie odpowiadał na maile:

  - bez podpisu, danych osobowych, danych teleadresowych czy w innym języku niż j. polski

  - nie zawierające uzasadnienia potrzeby zapisu poza ogólną rejestracją

  - napisane przez osoby trzecie

  - wysłane z podejrzanych skrzynek pocztowych

   

  Osoby małoletnie do 18 roku życia mogą otrzymać Kartę Polaka wyłącznie na wniosek rodziców, którzy już posiadają Kartę Polaka. Jeżeli Kartę Polaka posiada tylko jeden z rodziców, drugi może przed konsulem wyrazić zgodę na wydanie małoletniemu tego dokumentu (nie potrzeba zgody, jeśli drugi z rodziców pozbawiony jest władzy rodzicielskiej). Przyznanie Karty Polaka małoletniemu, który ukończył 16 lat, może nastąpić jedynie za jego zgodą. Uprzejmie informujemy, że  w obecnym stanie prawnym podczas rozmowy z konsulem wymagana jest obecność nieletnich, którzy ukończyli 13 rok życia.

    

  Zespół ds. Karty Polaka:

  przyjmuje w KG RP w Brześciu
   

  w dniach:

  poniedziałek - piątek


  w godzinach:

  9.00 - 14.00 - składanie wniosków o przyznanie Karty Polaka (na podstawie zapisów telefonicznych)

  15.00 - 16.00 - odbiór Karty Polaka (zgodnie z ustalonym terminem)

   

  Dane kontaktowe Zespołu ds. Karty Polaka

  e-mail: brzesc.kartapolaka@msz.gov.pl

   

   

  UWAGA:

  Pisma i podania złożone bez podpisu, danych osobowych, danych teleadresowych (adres, nr telefonu),

  a także napisane w innym języku niż j. polski oraz niesamodzielnie, nie będą rozpatrywane.

   

  Terminy i system zapisów na Kartę Polaka są publikowane na stronie internetowej urzędu (http://brzesc.msz.gov.pl/pl).

  Trudności w dodzwonieniu się do urzędu nie stanowią podstawy do zapisu poza rejestracją telefoniczną.


  Tel.: +375 162 27 00 17

  Fax: +375 162 20 38 29

   


   

  Informacja w sprawie Karty Polaka

   

  Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność jej posiadacza do Narodu Polskiego. Karta Polaka wydawana jest BEZPŁATNIE. Posiadacz Karty Polaka nie uzyskuje obywatelstwa polskiego, nie ma prawa do osiedlenia się (stałego pobytu) w Polsce. Karta Polaka nie zastępuje wizy i nie uprawnia do przekraczania granicy.

   

  Jakie kroki należy podjąć, aby uzyskać Kartę Polaka?

   

  1. Zarezerwować termin spotkania z konsulem.

   

  2. Wypełnić wniosek o przyznanie Karty Polaka (należy wypełnić go zgodnie z instrukcją, następnie wydrukować i podpisać w wyznaczonym miejscu).

   

  3. Przygotować dokumenty poświadczające polskie pochodzenie, aktualny paszport, świadectwo urodzenia, 1 zdjęcie.

   

  4. Przyjść na spotkanie z konsulem, podpisać deklarację o przynależności do narodu polskiego oraz oświadczenie o braku posiadania obywatelstwa polskiego i zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP i złożyć wniosek o przyznanie Karty Polaka.

   

  W przypadku wydania przez konsula decyzji o przyznaniu Karty Polaka, odbiór tego dokumentu następuje średnio po 2-3 miesiącach od złożenia wniosku.

   

  Złożenie wniosku o przyznanie Karty Polaka

   

  Wniosek dostępny jest w każdym polskim konsulacie, w organizacjach polskich oraz na stronie internetowej  KG RP w Brześciu  - www.brzesc.msz.gov.pl (zakładka Karta Polaka/WNIOSEK)

  Wniosek należy wypełnić zgodnie z instrukcją dołączoną do wniosku. W zaznaczonym miejscu we wniosku należy wkleić jedno aktualne zdjęcie wnioskodawcy, wykonane wg wymagań określonych we wniosku - wyraźna fotografia (wg. wzoru jak do wizy) o wymiarach 35 x 45 mm wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym, jasnym tle, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.           

   

  Uwaga! 
  Podpis nie może dotykać, ani wykraczać poza wyznaczoną we wniosku ramkę.

   

  Skompletowanie dokumentów

   

  Prosimy zebrać dokumenty, świadczące o polskiej narodowości wnioskodawcy; należy wybrać tylko te dokumenty, które w sposób najbardziej jednoznaczny to potwierdzają.

  Przykładowo, gdy wnioskodawca ma rodzica-obywatele polskiego, do potwierdzenia wystarczy tylko jeden dokument, np. metryka urodzenia wnioskodawcy z wpisem o polskiej narodowości jednego z rodziców. 

  Prosimy o sporządzenie kopii oryginalnych dokumentów, które wraz z oryginałami należy przedstawić konsulowi (kopie pozostają w konsulacie, a oryginały są zwracane właścicielowi).

  Na rozmowę z konsulem w wyznaczonym dniu i godzinie należy przynieść:

  • Wypełniony wniosek wraz ze zdjęciem;
  • Oryginały i kserokopie dokumentów poświadczających polskie pochodzenie; alternatywnie zaświadczenie upoważnionej organizacji polskiej lub polonijnej, potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat
  • Oryginał i kserokopię paszportu (strona ze zdjęciem, strona z miejscem urodzenia, strona z wpisem o miejscu zameldowania, strona z wpisem o posiadanych dzieciach w przypadku ubiegania się o Kartę Polaka dla osób niepełnoletnich).
  • Oryginał i kserokopię świadectwa urodzenia.
  • Uwaga!
   Wniosek musi być przygotowany  starannie, bez  poprawek i skreśleń. Konsul będzie rozmawiał wyłącznie po polsku. Osoba, ubiegająca się o Kartę Polaka, powinna podpisać w obecności konsula deklarację o przynależności do Narodu Polskiego oraz oświadczenie o braku posiadania obywatelstwa polskiego i zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP.

    

   Komu może zostać przyznana Karta Polaka?

  •  

   Karta Polaka może zostać przyznana osobie, posiadającej w dniu złożenia wniosku obywatelstwo określone zgodnie z zapisami ustawy o Karcie Polaka i spełniającej łącznie następujące trzy warunki:

    

   1. Wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za język ojczysty oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i obyczajów.

   2. W obecności konsula Rzeczypospolitej Polskiej złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego.

   3. Wykaże, że jest narodowości polskiej lub posiadała obywatelstwo polskie, lub co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej, lub posiadało obywatelstwo polskie (oryginały dokumentów + kserokopia).

    

   Jeśli wnioskodawca nie może przedstawić oryginalnych dokumentów dotyczących kwestii opisanych w punkcie 3, powinien przedstawić zaświadczenie upoważnionej organizacji polskiej lub polonijnej, potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich 3 lat.

    

   Karta Polaka może być przyznana także osobie, będącej obywatelem jednego z państw dawnego ZSRR, której pochodzenie zostanie prawomocnie stwierdzone zgodnie z przepisami ustawy dnia 9.11.2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2004 r., nr 53, poz. 532, z późniejszymi zmianami). 

    

   Małoletni do 18 roku życia mogą otrzymać Kartę Polaka wyłącznie na wniosek rodziców, którzy już posiadają Kartę Polaka. Jeżeli Kartę Polaka posiada tylko jeden z rodziców, drugi może przed konsulem wyrazić zgodę na wydanie małoletniemu tego dokumentu (nie potrzeba zgody, jeśli drugi z rodziców pozbawiony jest władzy rodzicielskiej). Przyznanie Karty Polaka małoletniemu, który ukończył 16 lat, może nastąpić jedynie za jego zgodą.

    

   Jakie mogą być powody odmowy przyznania Karty Polaka?

  • wnioskodawca nie spełnia głównych warunków przyznania Karty Polaka (przynależność do Narodu Polskiego, podstawowa znajomość języka polskiego oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów),
  • wnioskodawca złożył wniosek lub dołączył do niego dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje,
  • wnioskodawca w rozmowie z konsulem zeznał nieprawdę albo zataił prawdę, lub też posłużył się sfałszowanymi dokumentami,
  • wnioskodawca repatriował się z Polski na podstawie umów zawartych przez Polskę w latach 1944-1957 z radzieckimi republikami Białorusi, Ukrainy, Litwy lub z b. ZSRR do jednego z tych państw,
  • wnioskodawca nabył obywatelstwo polskie lub zezwolenie na osiedlenie się w Polsce (tj. kartę stałego pobytu),
  • przemawiają za tym względy obronności, bezpieczeństwa albo ochrony porządku publicznego Rzeczypospolitej Polskiej,
  • wnioskodawca działa lub działał na szkodę podstawowych interesów RP.


   Od decyzji odmownej konsula przysługuje odwołanie, które wnosi się - za pośrednictwem konsula, w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji, do Rady ds. Polaków na Wschodzie.

   

  Przedłużenie ważności Karty Polaka

  Złożenie wniosku o przedłużenie ważności Karty Polaka przez jej posiadacza powinno nastąpić najpóźniej na 3 miesiące przed upływem terminu ważności Karty Polaka.

  Osoby, które uzyskały pełnoletniość winny złożyć wniosek o przedłużenie ważności Karty Polaka najpóźniej przed upływem 9 miesięcy od dnia, w którym posiadacz Karty Polaka uzyskał pełnoletniość.

  .

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: